»» Powered by De Kruidenoase bvba
Gigantisch veel sportvoeding & kruiden aan een interessante prijs!
Home  » Info webwinkel  » Algemene voorwaarden

Nutrigiant

 1. bestel-informatie
 2. betalingswijze
 3. leveringstermijn
 4. verzendkosten
 5. privacy-en-wetgeving
 6. algemene-voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tenzij De kruidenoase er uitdrukkelijk van afwijkt in zijn eigen algemene voorwaarden.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen De kruidenoase (hierna de "verkoper" genoemd) die zijn producten aanbiedt via de internetsites van de Kruidenoase, en de al dan niet professionele koper (hierna de "koper" genoemd) die met deze verkoper een overeenkomst sluit om via een E shop of enig ander E-commerce product met bestellings- en betalingsfaciliteiten (hierna allemaal "E-shop genoemd) op de internetsites van de Kruidenoase aangeboden producten aan te kopen (hierna de "overeenkomst" genoemd).
 3. Een professionele verkoper is iedere natuurlijke of rechtspersoon die onder een geregistreerd BTW nummer producten verwerft uitsluitend of gedeeltelijk voor beroepsmatige doeleinden. Door het ingeven van een BTW nummer bij zijn bestelling wordt de koper onweerlegbaar vermoed een professioneel koper te zijn. Een niet-professionele koper is iedere natuurlijke of rechtspersoon die producten verwerft uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden.
 4. Alle bepalingen in deze voorwaarden zijn op identieke wijze van toepassing op professionele en niet-professionele kopers, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 5. Door het sluiten van de overeenkomst aanvaardt de koper ondubbelzinnig de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Kopers worden ten stelligste aangeraden om bij het plaatsten van een bestelling de algemene voorwaarden (die te allen tijde kunnen veranderen) af te drukken en bij te houden samen met de overige (elektronische) correspondentie aangaande de overeenkomst.
 6. De algemene voorwaarden zoals die van toepassing zijn op het ogenblik dat de overeenkomst wordt afgesloten, worden samen met de andere transactiegegevens opgeslagen in een gegevensbestand op het ogenblijk dat de overeenkomst is afgesloten.
  In geval van betwisting tijdens een gerechtelijke procedure kunnen partijen beroep doen op een uittreksel uit dit gegevensbestand dat betrekking heeft op hun transactie.
Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
 1. Indien de koper aan de Kruidenoase elektronisch een bepaald product aangeboden via de E-shop van de Kruidenoase bestelt, zal de Kruidenoase deze bestelling per e-mail bevestigen op het e-mailadres dat de koper heeft opgegeven. Tegelijk met de bevestiging verstrekt de Kruidenoase informatie over de prijs van het bestelde product met inbegrip van eventuele belastingen of heffingen, de leveringskost van de producten, het totaalbedrag dat betaald zal worden door de koper, alsmede plaats en termijn van levering.
 2. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen van zodra de e-mail waarin de bestelling wordt bevestigd naar het door de koper opgegeven e-mailadres is verzonden.
 3. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op de zetel van de Kruidenoase
 4. De Kruidenoase heeft de volledige vrijheid om een bestelling al dan niet te bevestigen. In de mate van het mogelijke zal de bevestiging gebeuren binnen 10 werkdagen na de bestelling. Indien de Kruidenoase niet bevestigt, zal de Kruidenoase de reden hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail aan de koper meedelen.
 5. De Kruidenoase heeft de volledige vrijheid om een koper uit te sluiten van het gebruik van respectievelijk de E-shop van de Kruidenoase en/of de internetsites van de Kruidenoase.
Artikel 3: Verzaking van de overeenkomst
 1. De consument beschikt niet over het recht om van een aankoop af te zien, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 4: Prijzen
 1. De prijzen aangegeven op de E-shop van de Kruidenoase zijn in euro uitgedrukt, inclusief BTW.
 2. De Kruidenoase behoudt zich het recht voor om de prijzen, zoals aangegeven in zijn E-shop, te wijzigen.
 3. Bij aanschaf van een product is de koper gehouden om aan de Kruidenoase de prijs te betalen, zoals deze ten tijde van de bestelling in de E-shop van de Kruidenoase was aangeduid. Echter, indien de prijs ondubbelzinnig een materiële vergissing betreft, is de Kruidenoase niet gehouden het product tegen deze prijs te leveren aan de koper.
Artikel 5: De levering
 1. De koper zal in zijn bestelling de gewenste leveringsplaats aangeven.
 2. De leveringskosten zijn (gedeeltelijk) voor rekening van de koper, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 3. Indien de koper niet aanwezig is bij de levering, en evenmin een voorziening heeft getroffen om in zijn plaats het product in ontvangst te laten nemen, terwijl deze werd aangeboden op het door de koper aangegeven adres, zal een bericht worden nagelaten op het door de koper aangegeven adres met daarin vermeld waar en wanneer de bestelling kan worden afgehaald door de koper.
 4. In beginsel zal de levering pas plaatsvinden wanneer alle bestelde producten bij de Kruidenoase in voorraad zijn. Niettemin spant de Kruidenoase zich in om de producten te leveren op de plaats en binnen de termijn welke is aangegeven bij de bestelling, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de bestelling van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 5. De Kruidenoase zal de koper informeren omtrent enige vertraging van de levering welke onafhankelijk is van de wil van de Kruidenoase.
 6. Indien de vertraging van de levering de periode van dertig (30) dagen overschrijdt, kan de koper de overeenkomst ongedaan maken. In een dergelijk geval dient noch de koper, noch de kruidenoase de andere partij te vergoeden.
  De koper dient de Kruidenoase per e-mail op de hoogte te brengen van de ontbinding van de overeenkomst. Na ontvangst van de e-mail, zal de kruidenoase het door de koper reedt betaalde factuurbedrag aan de koper terugbetalen.
Artikel 6: Ontvangstplicht en klachttermijn
 1. De koper is verplicht om de producten in ontvangst te nemen, te onderzoeken en vast te stellen of ze al dan niet conform zijn met de bestelling die werd verricht.
 2. De professionele koper heeft tot 15 dagen na de levering van het betreffende product de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij De kruidenoase in verband met het geleverde product.
 3. De niet professionele koper heeft tot 15 dagen na de levering van het betreffende product de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij De kruidenoase in verband met het geleverde product.
 4. Na het verstrijken van de termijn, zoals bepaald in de artikelen 6.2 en 6.3, wordt het product geacht definitief aanvaard te zijn door de koper als conform, en worden zichtbare gebreken onweerlegbaar vermoed onbestaand te zijn.
 5. Eventuele klachten kunnen uitsluitend worden gericht aan het adres van De kruidenoase en dienen vergezeld te gaan van het product, een kopie van de originele leveringsbrief.
Artikel 7: Aansprakelijkheid van De kruidenoase
 1. Zelfs indien de koper een klacht heeft ingediend binnen de termijnen blijft de aansprakelijkheid van De kruidenoase ten opzichte van de gebrekkigheid van een product welke door De kruidenoase is geleverd, beperkt tot de vervanging van een gelijkaardig product of de terugbetaling van de aankoopprijs.
 2. In geen geval is De kruidenoase aansprakelijk voor de onrechtstreekse gevolgen van de onbeschikbaarheid van een product als gevolg van de gebrekkigheid van dit product.
Artikel 8: Terugbetaling
 1. Teineinde een terugbetaling van de aankoopprijs overeenkomstig artikelen 6 en 7, dient de koper het product terug te zenden aan De kruidenoase.
 2. Indien de klacht gegrond wordt bevonden door De kruidenoase, is De kruidenoase gehouden alle verzendingskosten te betalen.
 3. Indien de klacht ongegrond wordt bevonden door De kruidenoase, zal de Kruidenoase het product terugzenden aan de koper. Alle verzendingskosten zullen in dat geval voor rekening van de koper zijn. De kruidenoase zal de reden van de ongegrondheid van de klacht aan de koper meedelen.
Artikel 9: Betaling
 1. Betalingen kunnen gebeuren vooraf met een overschrijving via de bank of indien men wenst kan de koper de producten zelf afhalen in onze winkel en ter plaatste betalen.
Artikel 10: Aansprakelijkheid van De kruidenoase
 1. De kruidenoase kan als uitbater van het E-commerce platform dat toegang geeft tot de E-shop van De kruidenoase niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gebrekkigheid aan de producten welke door De kruidenoase aan de koper worden geleverd.
 2. De kruidenoase kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de E-shop van De kruidenoase en voor de informatie die zich op de E-shop van De kruidenoase bevindt.
Artikel 11: Geschillenbeslechting
 1. Indien de koper en De kruidenoase een geschil hebben met de betrekking tot de inhoud van de E-shop van De kruidenoase of in verband met een bestelling, zullen zij in de eerste plaats proberen om zelf tot een oplossing te komen. In geval van betwisting tijdens een gerechtelijke procedure, kunnen zowel de koper als verkoper bovendien beroep doen op de bewijsmiddelen zoals deze omschreven zijn in artikel 1.6 van deze algemene voorwaarden.
Artikel 12: Intellectuele Industriële Eigendomsrechten
 1. De koper is gehouden om alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, zoals onder andere het merkenrecht, welke rusten op de producten die aan de koper geleverd worden, te respecteren.
Artikel 13: Overdracht
 1. De kruidenoase mag al zijn rechten en plichten ten aanzien van de koper overdragen aan een derde, op voorwaarde dat hij de koper hiervan op voorhand informeert.
 2. De koper kan in geen geval zijn rechten en plichten voortvloeiend uit de overeenkomst met De kruidenoase overdragen aan een derde zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van De kruidenoase.
Artikel 14: Verklaring van afstand
 1. Het verzuim van één der partijen om één der bepalingen van de overeenkomst na te leven, brengt niet met zich mee dat voor de toekomst afstand kan worden gedaan van de naleving van deze bepaling. Evenmin kan de wederpartij afstand doen van het recht om naleving van elke bepaling van de overeenkomst af te dwingen.
Artikel 15: Gehele overeenkomst
 1. De overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het voorwerp van de overeenkomst en vervangt alle voorgaande overeenkomsten en afspraken tussen partijen. De overeenkomst kan alleen gewijzigd worden nadat beide partijen hierin hebben toegestemd en rechtmatige vertegenwoordigers van de partijen de wijziging hebben vastgelegd en ondertekend.
Artikel 16: Onsplitsbaarheid
 1. Indien een bepaling van de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.
Artikel 17: Overmacht
 1. In geval van een door de rechtspraak gebruikelijk als geval van overmacht erkend voorval, zal geen der beide partijen aansprakelijk zijn voor de niet-uitvoering of de vertraging van de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst.
 2. In geval van overmacht heeft De kruidenoase het recht om, naar eigen inzicht, de uitvoering van de bestelling van de koper op te schorten, dan wel aan de overeenkomst met de koper te ontbinden. De kruidenoase dient dit voorafgaand aan de koper mee te delen. Een eventuele betaling van de koper aan De kruidenoase zal door De kruidenoase aan de koper worden terugbetaald.
Artikel 18: Persoonlijke gegevens
 1. De kruidenoase handelt volledig in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de wet genoemd). De wet is enkel van toepassing wanneer de koper een natuurlijk persoon is. De koper heeft ten allen tijde het recht om zijn gegevens in te zien. Daarnaast kan de koper altijd bezwaar aantekenen tegen de gegevensverwerking door De kruidenoase, tenzij de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wanneer dit wettelijk verplicht is. De koper heeft het recht om onjuist, onvolledige of irrelevante gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen op eenvoudig schriftelijk verzoek.
Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegdheid
 1. De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht en elke betwisting nopens de geldigheid en de uitvoering van de overeenkomst zal behandeld worden door de rechtbanken van het gerechterlijk arrondissement waar De kruidenoase zijn zetel heeft.
Artikel 20: Eigendomsvoorbehoud
 1. De eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de koper, nadat de verkoopprijs definitief en volledig is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat het product en aan de koper wordt geleverd.

EXTRA KORTINGEN

multifit 45+
€17.95 / €16.16
Zen
€17.28 / €15.55
Optigem oogspray
€8.95 / €8.06
Teunisbloem + bernagie
€15.00 / €13.50
Acerola Vitamine C
€23.95 / €21.56
Floradix
€25.00 / €22.45

SNELZOEKER

UW ACCOUNT

Wachtwoord vergeten?

VRAAG & ANTWOORD

Vraag & antwoord

Advies nodig?
Stel je vraag hier,
wij zorgen voor een gepast antwoord! Vraag & antwoord

ONTVANG NIEUWSBRIEF

Schrijf je in op onze nieuwsbrief.Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte van alle promoties en andere nieuwtjes. Schrijf je in op onze nieuwsbrief

INFO

 • Nutrigiant België
 • Beheerstraat 60
 • 8500 KORTRIJK
 • België
 • T/F: +32(0)56/21.11.45
 • info@nutrigiant.be
 • BTW: BE 885.174.785
 •  
 • Powered by de KRUIDENOASE bvba
 • Powered by Kruidenoase bvba
Welkom bezoeker!
Meld u aan

WINKELMANDJE

Uw winkelmandje bevat geen producten.

 

IN DE KIJKER

Grunwalder nr 1
Grunwalder nr 1 » Grunwalder
Grunwalder

BESTSELLERS

 1. Boogieman
  Boogieman »Trec Nutrition
  300 g - Trec Nutrition